Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Glas-in-lood Vreugdenhil waar Glas-in-lood atelier De Glazen Zee deel van uitmaakt.

Deze worden op verzoek per post naar u verzonden.

Versie 120124

Opdracht        

Indien u opdracht geeft tot het vervaardigen van glas-in-lood of andere glas-in-lood werkzaamheden geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. De voorwaarden bestaan uit drie delen;

 • deel 1: algemene voorwaarden
 • deel 2: aanvullende voorwaarden in verband met isolatieglas
 • deel 3: normen

Deel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definitie

Onder ‘Glas in lood Vreugdenhil’ wordt verstaan; Glas in lood Vreugdenhil waaronder het Glas-in-lood atelier De Glazen Zee valt. deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt, respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen.
Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die Glas in lood Vreugdenhil opdracht heeft gegeven, zijnde een consument of rechtspersoon, dan wel een persoon die (mede) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Deze algemene  voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Glas in lood Vreugdenhil als aanbieder, verkoper, leverancier van zaken of diensten optreedt.  Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk gezamenlijk door Glas in lood Vreugdenhil en opdrachtgever zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als op een rechtsbetrekking naast deze algemene voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zouden zijn, dan zal, in geval van tegenstrijdigheid de voor Glas in  lood Vreugdenhil de meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van Glas in lood Vreugdenhil.

2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Glas in lood Vreugdenhil als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas-in-koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Glas in lood Vreugdenhil het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Alle orders, door vertegenwoordigers van Glas in lood Vreugdenhil of door tussenpersonen opgenomen, binden Glas in lood Vreugdenhil eerst, indien deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.

3 Prijzen

Glas in lood Vreugdenhil is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van Glas in lood Vreugdenhil is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Glas in lood Vreugdenhil gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de wederpartij zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aan consumenten is de aangeboden prijs steeds inclusief BTW.

4 Aflevering en levertijd

Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Glas in lood Vreugdenhil door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Glas in lood Vreugdenhil een redelijke termijn heeft om alsnog te leveren.
Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft Glas in lood Vreugdenhil de keuze dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is.
Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

5 Klachten

 1. Algemeen.

Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Glas in lood Vreugdenhil schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
Glas in lood Vreugdenhil behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of andere monsters te leveren.

De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.

Ten aanzien van afmetingen en gewichten behoudt Glas in lood Vreugdenhil zich de tolerantie voor conform de Nen-normen.

 1. Kwaliteit geleverde zaken.

Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen acht dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van Glas in lood Vreugdenhil worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens Glas in lood Vreugdenhil zal kunnen doen gelden.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is Glas in lood Vreugdenhil slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. Het gebruik van andere merken bij het materiaal is toegestaan mits de kwaliteit vergelijkbaar is. Glas in lood Vreugdenhil heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur of pastroon afwijken van het model, monster of voorbeeld.
De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Glas in lood Vreugdenhil is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin.

Voor gehanteerde normen, zie de toelichting in deel 3 van deze algemene voorwaarden.

 1. Overige klachten.

Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door Glas in lood Vreugdenhil van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van Glas in lood Vreugdenhil worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen Glas in lood Vreugdenhil zal kunnen doen gelden.
Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft Glas in lood Vreugdenhil het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij te dier zake iets van Glas in lood Vreugdenhil kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.

Glas in lood Vreugdenhil is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst of overige vormen van indirecte schade.

 1. Slotbepaling

In alle gevallen geldt dat Glas in lood Vreugdenhil nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Glas in lood Vreugdenhil ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

6 Garantie

Glas in lood Vreugdenhil geeft twee jaar garantie op alle in het atelier uitgevoerde werkzaamheden. Buiten de garantie vallen klachten veroorzaakt door het gebruik of door omstandigheden van de ruimte waarin het werk zich bevindt, (bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming, gedeeltelijke beplakken, beschilderen, condens, chemische middelen etc.) zoals breuk en condensvorming.

Zie ook deel twee van deze algemene voorwaarden; de Aanvullende voorwaarden in verband met isolatieglas.

7 Betaling

De wederpartij is verplicht de facturen van Glas in lood Vreugdenhil te betalen binnen zeven dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting. Glas in lood Vreugdenhil is gerechtigd zonder opgave van redenen contante betaling voor of bij de aflevering van de zaken te verlangen mits dit tevoren aan de wederpartij kenbaar is gemaakt.
Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan Glas in lood Vreugdenhil een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (dertig dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van Glas in lood Vreugdenhil is gecrediteerd en Glas in lood Vreugdenhil daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.
Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien Glas in lood Vreugdenhil een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of Glas in lood Vreugdenhil ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
Glas in lood Vreugdenhil heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is Glas in lood Vreugdenhil gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin Glas in lood Vreugdenhil zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht voor partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 exclusief BTW. Glas in lood Vreugdenhil is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. Indien Glas in lood Vreugdenhil het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs en de daarop drukkende buitenrechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.

8 Zekerheidsstelling

Glas in lood Vreugdenhil heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van Glas in lood Vreugdenhil terstond genoegzame en in de door Glas in lood Vreugdenhil gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder op betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning geeft Glas in lood Vreugdenhil hetzij het recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

9 Eigendomsvoorbehoud

Glas in lood Vreugdenhil behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door Glas in lood Vreugdenhil aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is Glas in lood Vreugdenhil gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

10 Afmetingen, gewichten maten

Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt Glas in lood Vreugdenhil zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
De kosten voor het opnemen van maten, zomede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen komen voor rekening van de wederpartij tenzij anders bepaald.

11 Overmacht

Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Glas in lood Vreugdenhil ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, ziekte, ongeval, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens Glas in lood Vreugdenhil, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

12 Risicoverdeling bij aanneming van werk

Indien Glas in lood Vreugdenhil tevens de verplichting op zich neemt om door verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
Glas in lood Vreugdenhil draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas(-in-lood), dat wil zeggen elke (glas-in-lood)ruit afzonderlijk, in de sponningen is geplaatst. voor zover de wederpartij enige risico – breuk, brand, diefstal etc. – door verzekering heeft gedekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op het werk onmiddellijk voor rekening van de wederpartij.
De wederpartij is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door Glas in lood Vreugdenhil op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en -bij accoordbevinding- goed te keuren. Indien de wederpartij dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt Glas in lood Vreugdenhil terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot plaatsing van glas(-in-lood) juist wordt bevonden, is Glas in lood Vreugdenhil slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van Glas in lood Vreugdenhil is uitgesloten.
Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas is Glas in lood Vreugdenhil niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de wederpartij.
Glas in lood Vreugdenhil van door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas is niet aansprakelijk voor kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt.

13 Afmeting en andere gegevens

De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan Glas in lood Vreugdenhil verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft Glas in lood Vreugdenhil recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Glas in lood Vreugdenhil van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.
Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het Glas in lood Vreugdenhil vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de wederpartij.

14 Meer- of minderwerk

Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

15 Schade en aansprakelijkheid. Transport en Opzicht

Glas in lood Vreugdenhil is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid en uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt.

Glas in lood Vreugdenhil is niet verzekerd tegen Opzichtschade en schade tijdens transport.

Opzichtschade is de schade die tijdens werkzaamheden veroorzaakt wordt aan eigendommen van klanten. Het gaat om bijvoorbeeld het door u in bewaring of bewerking gegeven glas-in-lood.  Transportschade is het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, en/of tijdelijke opslag.

Glas in lood Vreugdenhil is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, in uitdrukkelijke opdracht van wederpartij, leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het, op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij, plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.
Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar Glas in lood Vreugdenhil niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar Glas in lood Vreugdenhil niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Patineren. Nieuw lood en soldeer kan op verzoek worden behandeld met patina. De kleur van het metaal wordt donkergrijs waardoor het paneel ouder lijkt. Hiermee kan het effect van tientallen jaren weersinvloeden niet geheel worden benaderd en het patineren gebeurt uitsluitend op eigen risico van de opdrachtgever. De patina is niet altijd constant in zijn oxidatie-reactie vandaar dat ook “vlekken” mogelijk zijn. Afwijkingen binnen één raam en tussen meerdere ramen zijn mogelijk en helaas niet altijd te voorkomen.                             

Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas wordt twee jaar garantie geven. Zie voor de overige voorwaarden inzake glas-in-lood in isolatieglas Deel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

16 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door Glas in lood Vreugdenhil gratis gebruik kunnen worden gemaakt; Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door Glas in lood Vreugdenhil uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
Glas in lood Vreugdenhil aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
Indien aan Glas in lood Vreugdenhil de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door Glas in lood Vreugdenhil geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.

17 Verjaring

Vorderingsrechten van de wederpartij jegens Glas in lood Vreugdenhil verjaren uiterlijk na verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.

18 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Glas in lood Vreugdenhil en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke tussen Glas in lood Vreugdenhil en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.


Deel 2 Aanvullende voorwaarden in verband met isolatieglas.    

Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Leveringsvoorwaarden van Glas-in-lood Vreugdenhil

 1. De te verwachte levensduur van normaal isolatieglas is tien jaar. De levensduur van glas-in-lood in isolatieglas is nul jaar. Dit heeft een oorzaak; bij glas-in-lood tussen isoglas kan door het gewicht een dusdanige werking ontstaan dat de absolute dichtheid van het isoglas beslist NIET voor een periode van tien jaar kan worden gegarandeerd. Glas-in-lood Vreugdenhil geeft om deze reden twee jaar garantie tegen condensvorming. De garantie houdt in; het opnieuw assembleren van het glas-in-lood in isolatieglas. De overige kosten vallen niet onder de garantie. Bij plaatsing in draai- en kiepramen, plaatsing in deuren, bij ruiten groter dan 1M2 en bij thermische breuk wordt geen garantie gegeven.
 2. Deze garantieregeling is uitsluitend van kracht indien het isolatieglas door een erkend glaszetter of schilder op de juiste wijze is geplaatst volgens de geldende normen en richtlijnen (onder andere NEN3576 en NPR3577). Daarin wordt onder andere het plaatsen van het isolatieglas met ventilerende glaslatten voorgeschreven. Bij het plaatsen in onjuiste sponningen en/of constructies wordt geen garantie gegeven.
 3. Het binnen- en buitenaanzicht van de ramen is minder fraai dan het oorspronkelijke glas-in-lood door reflecties op het buitenste glas.
 4. De bij de normale glas-in-lood ramen gebruikelijke kitten kunnen tussen het dubbelglas uitwasemen en blijvende condens veroorzaken; daarom worden de glas-in-lood ramen opnieuw in lood gezet en niet gekit, wat in deuren, draairamen en bij langsrijdend zwaar verkeer oorzaak kan zijn van een lichte “rammel”.
 5. Indien opdracht gegeven wordt voor het on-verlood plaatsen in isolatieglas wordt geen garantie gegeven op het uitwasemen van oud kit, het lostrillen van oude vervuiling en dergelijke.
 6. Vóór de plaatsing tussen dubbel glas worden de glas-in-lood ramen gereinigd, het blijft echter een ambachtelijk product waarbij geen enkele verantwoordelijkheid kan worden genomen voor achtergebleven sporen van snijolie, soldeervloeistof, vegen, stof en andere verontreinigingen op het glas of het lood.
 7. Indien bestaande ramen in isoglas geplaatst moeten worden, moet rekening gehouden worden met het feit dat ivm het aanbrengen van de afdichtende kitrand de afmetingen van het paneel ca 15 tot 25 mm groter worden. Indien nodig kan onderzocht worden of het mogelijk is om het paneel rondom in te korten.
 8. Door de dikte van het glas-in-lood in dubbele beglazing is soms aanpassing van kozijnen e.d. noodzakelijk, bij draaiende ramen kan het gewicht een probleem vormen.
 9. Nieuw lood en soldeer kan op verzoek worden behandeld met patina. De kleur van het metaal wordt donkergrijs waardoor het paneel ouder lijkt. Hiermee kan het effect van tientallen jaren weersinvloeden niet geheel worden benaderd en het patineren gebeurt uitsluitend op eigen risico van de opdrachtgever. De patina is niet altijd constant in zijn oxidatie-reactie vandaar dat ook “vlekken” mogelijk zijn. Afwijkingen binnen één raam en tussen meerdere ramen zijn mogelijk en helaas niet altijd te voorkomen.
 10. Ontspiegeld glas. De coating aan de buitenzijde van het glas welke zorgt voor de ontspiegeling is licht-krasgevoelig. De metaalcoating aan de binnenzijde van de spouw kan reageren met het lood en tin van het glas-in-lood paneel. Ontspiegeld glas wordt nog maar sinds korte toegepast en op dit moment is er onvoldoende ervaring mee. Daarom kan geen garantie gegeven worden op eventuele nadelige gevolgen van deze coating.
 11. Het is mogelijk dat isolatieglas en ingebouwd glas-in-lood door trillingen tegen elkaar komen, vooral bij ramen groter dan 1.0 M2 en kleine spouwruimte. De isolerende werking zal dan afnemen.

Conclusie

Glas-in-lood is een traditioneel ambachtelijk product en levert in combinatie met moderne technieken als isolerende beglazing een aantal problemen op. Bij grotere projecten kan het daarom raadzaam zijn om een proefplaatsing / testopstelling uit te laten voeren om te onderzoeken welke optie gewenst is.

Opdracht

Indien u opdracht geeft tot het vervaardigen van glas-in-lood in isolatieglas geeft u aan dat u bovenstaande heeft gelezen en akkoord gaat met de Leveringsvoorwaarden van glas-in-lood Vreugdenhil. Deze voorwaarden staan op de site; www.deglazenzee.nl en worden op verzoek per post naar u verzonden.


Deel 3   Normen                                                                                                                              

Er kunnen, ondanks grote zorg en aandacht, afwijkingen ontstaan in het eindresultaat. Onderstaand ontvangt u informatie over welke mogelijke afwijkingen zichtbaar kunnen zijn en welke foutmarge hiervoor bepalend is om te beoordelen of afwijkingen acceptabel zijn.

Beoordelingsmethode; (bron: kenniscentrum glas, overeenkomstig met gecoat glas) Bij diffuus daglicht op een afstand van twee meter waarbij het midden van de ruit zich op ooghoogte bevindt. Observatie van de ruit maximaal 20 seconden tot onder een horizontale kijkhoek van 30 graden. Diffuus daglicht is daglicht bij een gelijkmatig bewolkte hemel zonder direct invallende zonnestralen, niet door zonlicht beschenen. Ooghoogte; bij het beoordelen staat u op de vloer / een plaats welke normaal gesproken ook gebruikt wordt. Bij een lichtstraat of bovenlicht kan het dus zijn dat ooghoogte bij de beoordeling niet het midden van het raam is.

Toegestane fouten: Alle kenmerken van ambachtelijk gemaakt glas-in-lood, met in deze voorwaarden beschreven afwijkingen en onderstaande afmetingen, zijn toegestaan. Alle fouten kleiner dan 75 mm mits niet geclusterd, zoals krasjes. Fouten groter dan 75 mm zijn alleen toegestaan als het niet storend is in het gehele aanzicht.